بگذر

برگزاری جلسه برسی تشکیلات

طی جلسه ای که در تاریخ 1398/05/26 در محل دفتر ماونت بهداشت برگزار گردید باحضور معاونت محترم بهداشت ومدیر گسترش شبکه و ارتقا سلامت ومسئول برنامه پزشک خانواده  و رئیس گروه توسعه تحول  و کارشناس مهندسی سازمان  در خصوص برسی تشکیلات تحصیلی ماونت بهداشت  باتوجه به ترمیم واصلاح پست جهت پیشنهاد به مرکز توسعه و تحول اداری وزارت مطبوع  بحث و تبادل نظر گردید.

انتشار: