بگذر

خبر

طی جلسه ای که در تاریخ 1398/05/27 در محل دفتر رئیس گروه توسعه تحول سازمان  برگزار گردید باحضور معاونت درمان و معاونت اداره اوزژانس پیش بیمارستانی  و رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت  و امور آزمایشگاهی  و رئیس گروه توسعه تحول سازمان وکارشناس مهندسی مشاغل در خصوص برسی تشکیلات تحصیلی معاونت بهداشت  باتوجه به ترمیم واصلاح پست جهت پیشنهاد به مرکز توسعه و تحول اداری وزارت مطبوع  بحث و تبادل نظر گردید.

انتشار: