بگذر

خبر

خبر

درجلسه ای که در مورخه 1398/05/31در اتاق ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار گردید موضوع جلسه تصویب شیوه نامه انتصاب مدیران در جلسه  هیئت رئیسه مورد برسی قرار گرفت.

انتشار: