بگذر

اداره ارزشیابی

 

برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی   
بررسی وآسیب شناسی مستمر به منظور ایجاد فضای مناسب برای فعالیت ها و مأموریتهای محوله

تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه کنترل و ارزیابی عملکرد کارمندان، تمدید پیمان، اشعه، تبدیل وضعیت

انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد کارمندان و توسعه فرهنگ آن

مدیریت، نظارت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه کنترل و ارزیابی عملکردکارمندان
کنترل، نظارت، ارزیابی و تحلیل مستمر و ارائه بازخورد آن به مدیران در راستای اصلاح سیاست ها، برنامه ها و ارائه گزارش کارنامه یکساله
همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخص‎های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان

آموزش و توانمندسازی مستمر رابطان و کارشناسان و کارمندان و مدیران با همکاری واحد آموزش

شرکت در کمیته های رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد کارمندان، حق اشعه و... و پیگیری مصوبات

 

رابط ارزشيابي:

فردي است كه در بين پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هايي كه در طي سال براي او برگزار مي‌شود ، با دستورالعملهاي اداري و نظام ارزيابي عملكرد بيشتر  آشنا مي‌شود و با انتقال مهارت هاي فراگرفته به ساير پرسنل بخش واحد محل خدمت خوددرامرارزشيابي فردي توانمندوبامديريت عالي خواهد بود.

شركت در جلسات آموزشي كه توسط ارزشيابي دانشگاه برگزار مي‌شود.   

افزايش سطح اطلاعات اداري و مديريتي خود از طريق فعاليتهاي خود آموزي . 

آشنايي كامل با فرم هاي ارزشيابي در سطوح مختلف .
آشنايي مقدماتي با امور مربوط به كارگزيني .
آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
كنترل دفاتر ثبت وقايع حساس واحد مربوطه .
شناسايي ارزشيابي كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزشيابي به ارزشيابي كننده ها .
هماهنگ نمودن ارزشيابي كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روند ارزشيابي .
مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزشيابي كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند.
در صورت صلاحديد تشكيل كميته ارزيابي براي واحدهاي سازماني و يا رشته هاي شغلي كه نيازمند به نظر چندين ارزياب دارد (مانند بهورزان ... )
جمع بندي نتايج  و خاتمه امور ارزيابي در پايان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .
هماهنگ نمودن روند ارزشيابي واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي  اداره مركزي ارزشيابي دانشگاه .
شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه.
دخالت دادن نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري .
برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها .

 با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه رابطان محترم ارزشیابی .        

آقای برهان طغانی

سمت:‌ کارشناس امور اداری ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سابقه خدمت: 4 سال

تلفن : 52524520       داخلی: 232

 

 

آقای حسین فقیرپور

 سمت:‌ کارشناس امور اداری ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ کارشناسی حسابداری

سابقه خدمت: 1سال

تلفن : 52524520      داخلی: 232

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                              

 

 

انتشار: