بگذر

معرفی توسعه سازمان و تحول اداری

معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 
 
 

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

سازمان‌ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت و رهبری در سازمان از مهم‌ترین شاخص‌های ادامه حیات، پویایی و بالندگی آن‌ها می‌باشد. پیشرفت‌های گوناگون و متنوع در علم فناوری، مدیریت سازمان‌ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است. امروزه سازمان‌ها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می‌باشد می‌بایست پاسخگوی خواسته‌ها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی خویش نیز باشند.

همگام با پیشرفت‌های روز و علم مدیریت پویا، سازمان‌ها باید تحولاتی آگاهانه و نوآوری‌های مفید را به مرحله اجرا بگذارند. شدت و تاثیر کارایی تغییر و تحولات سازمانی به اندازه‌ای است که نیاز به روش‌های جدید و تکامل یافته برای مقابله و هماهنگی و تطبیق با آن را ایجاد می‌نماید. مدیران پویا و کارآمد امروزه می‌بایست علاوه بر وظایفی مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت، اثربخشی و بکارگیری روش‌های علمی، تغییر و تحول سازمانی را نیز سرلوحه امور خود قرار دهند. امروزه در سطح گسترده و عمومی، سازمان‌ها با تغییر و تحول مواجه‌اند در حالی که برخی از آنان برای سازگاری و همسازی با اینگونه تغییر و تحولات آماده نمی‌باشند؛ بنابراین مدیریت سازمان‌ها علاوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف‌پذیر باشند بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و بکارگیری برنامه‌های تغییر و تحول سازمانی را دارا باشند؛ زیرا سازمان‌ها ایستا نیستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خارجی و درونی در کشمکش می‌باشند. جهت ایجاد تحولات آگاهانه و نوآورانه در سازمان‌ها مدیریت تحول اداری به عنوان حوزه تابعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل شده است که ماموریت و شرح وظایف این مدیریت در ذیل آمده است.

 تحول اداری

ضرورت اصلاح و ایجاد تحول در نظام اداری کشور به عنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی از مواردی است که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در اجرای بند 4ـ3 بخش نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری بمنظور ابجاد یک نظام منسجم اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت، تشکیلات سازماندهی و روش‌ها تشکیل گردید.

تحول چیست؟

تحول در ارتباط با افراد به معنی شبیه دیگران شدن نیست بلکه به مفهوم مانند خود‌شدن، رشد کردن، غنی‌ شدن و متبلور ساختن توانائی‌ها به‌وسیله تجربه و تدبیر است.

در ارتباط با سازمان‌ها که مجموعه افراد می‌باشند تحول باز هم به مفهوم تغییر از طریق کسب تجربه و تدبیر است. فرایند تحول در سازمان‌ها متأثر از تجربیات و اهداف جدید است.

تغییر چیست؟

تغییر در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر، در فرهنگ لغت وبستر، تغییر چنین تعریف شده است:
"حاصل یک اصلاح و تبدیل به یک وضعیت متفاوت"
در فرهنگ لغات فارسی، تغییر چنین تعریف شده است:
"دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر در آوردن"
همان‌طور که از تعاریف فوق استنباط می‌گردد تغییر در فرایند زمانی و صرف زمان به وقوع می‌پیوندد، زیرا تغییر زمانی و مکانی به ناچار با گذر زمان حادث می‌شود. تغییر در مفهوم خاص می‌تواند تغییرات تکنولوژی را شامل شود، تغییرات رفتاری افراد در سطح جوامع و حتی سازمان را پوشش می‌دهد. در حال حاضر منظور ما از تغییر، تغییراتی است که فرآیند مدیریت مؤسسات را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به نوعی و شکلی نیازمند ایجاد یک نگرش، آگاهی و دانش جدید در برخورد با این پدیده از سوی مدیر سازمان می‌باشد.

تفاوت تغییر و تحول در این است که تغییر یک هدف است و بیرونی است در حالی که تحول تولدی دوباره است و یک فرآیند و درونی است. تحول دارای منشاء درونی می‌تواند باشد مانند تغییر مدیریت ارشد و تغییر ساختار سازمان و غیره

«برنامه‌های تحول اداری»

برنامه اول "مهندسی نقش و ساختار دولت"

سیاست‌های کلی

چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند10)

زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری(بند9)

صرفه‌جویی در هزینه عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار ها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید(بند 16 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی)

کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز(بند14)

مجموعه اقداماتی که منجر به چابک سازی و منطقی نمودن دولت می‌شود

واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به شبکه‌های حرفه‌ای، بخش‌های خصوصی و سمن‌ها

کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیر کل، معاون مدیر کل، رییس اداره و همترازان

کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها

برنامه دوم" توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری"

سیاست‌های کلی

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی(بند15)

توجه به اثربخشی و کارآیی در فرایندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری(بند12)

مجموعه اقداماتی که منجر به توسعه دولت الکترونیک می شود

الکترونیکی کردن خدمات دولتی: اطلاع رسانی

ارایه فرم‌ها و دریافت اطلاعات

ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان

برنامه سوم"خدمات عمومی در فضای رقابتی "

سیاست‌های کلی

خدمات رسانی برتر،نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم(بند17)

انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی ،سرعت و کیفیت خدمات کشوری(بند11)

تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی (برنامه پنجم توسعه )

مجموعه اقداماتی که منجر به خدمات عمومی با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب می‌شود

اداره واحدهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

استاندارد‌ سازی خدمات دستگاه‌های اجرایی

برنامه چهارم" مدیریت سرمایه انسانی"

سیاست‌های کلی

عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (بند 2)

بهبود معیارها و روز آمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای (بند 3)

دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی و ارتقای مدیران (بند 4)

ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان (بند5)

رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی (بند 6)

زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم (بند7)

حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت  بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آنها (بند 8)

توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری (بند 9)

مجموعه اقداماتی که منجر به مدیریت بهینه سرمایه انسانی می­‌شود

متناسب سازی تعداد نیروی انسانی

افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر

اجرای برنامه انتخاب و تربیت مدیران

برنامه پنجم" فناوری‌های مدیریتی"

سیاست‌های کلی

عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری(بند13)

دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتناء بر ارزش‌های اسلامی(بند16)

اقدامات تحقق برنامه فناوری‌های مدیریتی

توسعه فعالیت مدیریت محلی با تصویب قانون مدیریت شهری

اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح قانون برنامه و بودجه

اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

اصلاح قوانین اختصاصی دستگاه‌ها

برنامه ششم "توسعه فرهنگ سازمانی"

سیاست‌های کلی

نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه‌جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال (بند21)

نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی (بند1)

حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری(بند26)

قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها (بند20)

اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی

شناخت مولفه‌های فرهنگ سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود

ترسیم فرهنگ مطلوب و تهیه اجرای برنامه ارتقای فرهنگ سازمانی

برنامه هفتم" صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری"

سیاست‌های کلی

شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح(بند18)

ارتقای سلامت اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری،بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلقات (بند24)

حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری(بند23).

اقدامات تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری

تهیه و تصویب و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع

تهیه و تصویب و اجرای ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصیر

تهیه و استقرار نظام جامع ارتقای سلامت و پیشگیری و کنترل فساد اداری

برنامه هشتم" نظارت و ارزیابی"

سیاست‌های کلی:

کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات (بند25)

اقدامات اساسی

تهیه نظام برنامه ارزیابی استراتژیک و سنجش موقعیت کشور در ارتباط با اهداف چشم انداز و مقایسه با سایر کشورها

استقرار مدیریت عملکرد و ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی

سنجش میزان موفقیت دولت در موضوعات محوری نظام اداری نظیر شفافیت، پاسخگویی، بهره‌وری و اجرای قانون

ماموريت

تامين و ارائه خدمات ستادي- تخصصي در زمينه امور مرتبط با توسعه نظام‌هاي اداري و مديريتي به واحدهاي دانشگاه با بكارگيري مناسب‌ترين رويکردها، الگوها، سيستم‌ها، روش‌ها و ابزارهاي مديريت و علوم اداري با عنايت به محوريت منابع انساني، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، اثربخشي، کارايي، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات

شرح وظایف

مطالعه، بررسي و ارائه پارادايم‌ها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط با واحدهای تابعه

تهيه و پيشنهاد سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي در رابطه با نظام مديريت، سازماندهي و رفتار سازماني در چارچوب اهداف و استراتژي‌هاي كلان دانشگاه و همگام با مقتضيات زمان و هماهنگ با واحدهاي تابعه و وابسته

مطالعه، بررسي و ارائه سيستم‌ها، فرايندها، شيوه‌ها، مهارت‌ها و ابزارهاي مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي آن‌ها

طراحي الگوهاي مناسب نظام مديريت دانشگاه و تلاش در جهت استقرار آن‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلان وزرات متبوع

هدايت، حمايت و نظارت بر پياده‌سازي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات مصوب

طراحي ساختار سازماني، تشكيلات كلان، خرد و تفصيلي با همكاري واحدهاي تابعه و وابسته ستادي و اجرايي و تلاش در جهت استقرار آن‌ها

بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشكيلات واحدهاي تابعه و وابسته به منظور همسويي با سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد با همكاري آن واحدها 

تجزیه تحلیل مشاغل از حیث تناسب شرح شغل و شرایط احراز شغل

بررسی و اقدام در خصوص ارتقاء کارکنان در رتبه‌های شغلی و طبقات استحقاقی آنان

بررسي و ارائه الگوهاي مناسب نظام مديريت اطلاعات و فناوري اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن

مطالعه، بررسي و اظهار نظر پيرامون فرهنگ و رفتار سازماني و ارائه شيوه‌ها و الگوهاي مناسب در جهت اصلاح و تقويت آن

مطالعه و بررسي پيرامون شيوه‌هاي ارزيابي عملكرد گروهي و سازماني

سنجش عملكرد گروهي و سازماني و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي در اين خصوص

فراهم كردن بستر فرهنگي مناسب از طريق پيشنهاد و اقدام در جهت اجراي راهكارهاي علمي و مقبول

طراحي و استقرار نظام مصوب و علمي نظارت، پايش، ارزشيابي عملكرد گروهي و سازماني

ارائه خدمات اطلاع‌رساني (مشاوره، هدايت، پاسخگويي) به واحدهاي تابعه در امور مرتبط

تهيه، تنظيم و ارائه پروتكل‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌ها در خصوص امور مرتبط

تشكيل و هدايت تيم‌ها و گروه‌هاي كاري مشترك با واحدهاي ستادي و اجرايي در راستاي انجام مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌سازي و برنامه‌ريزي در امور مرتبط

ارزيابي و بازنگري مستمر عملكرد مدیریت تحول اداري و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازي و بهسازي پيكره كارشناسي و اصلاح سيستم‌ها، فرايندها و روش‌هاي انجام كار

تهيه، تنظيم و مديريت بانك اطلاعات تخصصي مديريت

شناسايي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور جذب و بهره‌برداري از كليه امكانات موجود در جهت توسعه منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

همكاري با وزارت متبوع در چارچوب ماموريت و وظايف محوله

تهيه و تدوين گزارش عملكرد دوره‌اي و ساليانه

انتشار: