بگذر

برنامه ریزی نیروی انسانی

.

وظایف :

  • 1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم تربت جام  براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • 2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
  • 3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
  • 4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
  • 5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
  • 6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی


 اطلاع رسانی :

کارگزین محترم (ثبت کليه اعلام نيازهاي در سامانه برنامه ريزي)

با توجه به راه اندازي سامانه برنامه ريزي منابع انساني کشوری از شهریورماه 1397 خواهشمند است کليه درخواستهاي مربوط به نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ... در بازه زماني یکم لغايت پنجم آخرین ماه هر فصل از طريق سامانه مذکور انجام پذيرد. بديهي است به درخواستهاي کتبي و خارج از سامانه مزبور هيچ ترتيب اثري داده نخواهد شد.

سامانه ها
سامانه رشد

کارشناس مربوطه

 

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمان

شماره تماس

پست الکترونیک

برهان طغانی

 برنامه ریزی نیروی انسانی

52520619

Taghani.borhan1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

گامهای برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 

 
 

 

  

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمان

شماره تماس

پست الکترونیک

محمدحنیف اسدی خانوکی

رئیس گروه برنامه ریزی نیروی انسانی

38763919

 asadimh2[at]mums.ac.ir

فاطمه فتحی

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

38763913

 fathif3[at]mums.ac.ir

فاطمه رضایی شریف

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

38049279

 rezaeisf3[at]mums.ac.ir

 

 

 کارگزين محترم (ثبت کليه اعلام نيازهاي در سامانه برنامه ريزي)

با توجه به راه اندازي سامانه برنامه ريزي منابع انساني کشوری از شهریورماه 1397 خواهشمند است کليه درخواستهاي مربوط به نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ... در بازه زماني یکم لغايت پنجم آخرین ماه هر فصل از طريق سامانه مذکور انجام پذيرد. بديهي است به درخواستهاي کتبي و خارج از سامانه مزبور هيچ ترتيب اثري داده نخواهد شد.

 

 

 

                                                                                                                         

 
 
 

انتشار: