بگذر

مهندسی سازمان

گروه مهندسی سازمان

 
 

 

 ساختار يك سازمان با توجه به اصل سازماندهي پي‌ريزي مي‌شود و در واقع ساختار سازماني يك نمايش رسمي از طرز قرار گرفتن پست‌هاي سازماني و ارتباطات آن‌ها در سازمان است. طراحي ساختار از مسئوليت‌هاي خطير مديريت محسوب شده و  بسته به اينكه چگونه صورت بگيرد و چگونه پیاده‌سازی  شود، مي‌تواند سازمان را به موفقيت يا شكست برساند. بنابراين طراحي ساختار سازماني متناسب با اهداف سازمان و حفظ پويايي آن، يك نياز ضروري است و نكته مهمتر آنكه يك ساختار سازماني مناسب از دوباره‌كاري، اختلاف، اصطكاك و اتلاف نيروها و منابع جلوگيري كرده و ضمن داشتن قابليت انعطاف، قادر به پاسخگويي به تحولات محيط خود خواهد بود. گروه مهندسی سازمان به عنوان یکی از گروه‌های زیر مجموعه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه مسئولیت طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر چگونگی اجرای ساختار را در دانشگاه بر عهده دارد.

 

 

 مفاهیم و تعاریف:

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص پیش‌بینی

و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي‌شود. پست‌هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

 

مشاغل اصلي: آن دسته از مشاغلي هستند كه در جهت تحقق اهداف دستگاه (وظايف صف دستگاه) باشند و در واحدهاي صف دستگاه قرار

مي‌گيرند مانند پرستاران در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

 

مشاغل پشتيبانی: آن دسته از مشاغلي هستند كه به طور مستقيم در جهت تحقق اهداف دستگاه نباشند بلكه زمينه‌ها و موجبات انجام وظايف

اصلي (صف) دستگاه را فراهم مي‌آورند و عمدتاً در واحدهاي ستادي و بعضاً در واحدهاي صف قرار مي‌گيرند مانند كارشناس امور اداري و غيره

 

شرح وظايف پست سازمانی: مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می‌گردد و کارمند مکلف به انجام آن می‌باشد.

 

نمودار سازمانی: نموداری است که نشانگر روابط، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دستگاه می‌باشد.

 

سطح سازماني: هر يك از مقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده مدیریت قرار مي‌گيرند.

 

واحد سازمانی: از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکل‌های سازمانی شامل معاونت، مدیریت، اداره یا گروه عهده‌دار

انجام  وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می‌باشد. در راس هر واحد پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش‌بینی می‌شود.

 

سازمان استان: واحد سازماني تابعه وزارتخانه است كه به منظور اعمال اختيارات و انجام وظايف وزارتخانه درسطح استان تشكيل و كليه

وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه دراستان در آن تجميع مي‌گردند.

 

واحد تابعه: واحدي است كه از نظر سياست‌ها و خط مشي‌ها و نيز امور اداري و مالي و تشكيلاتي تابع دستگاه اصلي باشد.

 

معاونت: بالاترين سطح سازماني پس از بالاترين مقام موسسه دولتي مي‌باشد كه انجام بخشي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه را بر عهده دارد.

 

مديريت: سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت يا دستگاه را در زمينه فعاليت‌هاي مطالعاتي تحقيقاتي و اجرايي برعهده دارد.

در راس مدیریت، مدیر قرار دارد.

 

اداره: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي‌باشد و وجه قالب وظايف اداره، اجرايي است.

اداره فاقد واحد تابعه است و در راس آن رييس اداره قرار مي‌گيرد.

 

گروه: سطح سازماني است كه عهده‌دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي‌باشد وجه قالب وظايف گروه مطالعاتي و تحقيقاتي است.

گروه فاقد واحد تابعه است و در راس آن رئيس گروه قرار دارد.


وظایف گروه ها :

تایید ردیف‌های سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان و ...

هماهنگي و تعامل باشركت آذرخش در جهت بهبود برنامه رايانه‌اي تشكيلات

بررسي و تعامل با وزارتخانه و ساير دانشگاه‌ها جهت دستيابي به نرم هاي جديد

پيگيري مكاتبات ارسال شده به وزارت متبوع و انعكاس موارد دريافت شده به واحدهاي تابعه

برگزاري جلسات درون گروهي به منظور بررسي پيشنهادات تبديل پست‌ها و سايرموارد ارجاعي

انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص برنامه‌ریزی منابع انسانی

همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرح‌های راهبردی در جهت توانمند‌سازی منابع انسانی

برنامه­‌ریزی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس اهداف، طرح‌­ها و سیاست­‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی و عارضه‌یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آن‌ها

الگوبرداری از تجربیات سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه‌ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه

تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه

تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه‌اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق

بررسي و ارائه پيشنهادات به وزارتخانه در جهت اصلاح تشكيلات بر اساس نيازهاي واحدهاي تابعه

بررسی و همکاری با مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع در تهیه شرح وظایف پست‌های سازمانی

همکاری در تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه و مراكز تابعه براساس ضوابط مربوطه

نظارت بر تخصیص پست‌های سازمانی به افراد

پيگيري كسر رديف‌هاي مورد نياز دانشگاه در واحدهای تابعه باتوجه به نرم‌هاي مورد تاييد و افزايش تخت‌هاي مصوب

نظارت بر تنظیم صحیح تشکیلات پیشنهادی واحدهای ذیربط

بررسي مستمر تشكيلات واحدهاي تابعه به منظور اصلاحات مورد نياز درج آخرين اصلاحات مورد نياز در سيستم رايانه‌اي تشكيلات به منظور بهره‌برداري و دستيابي به آخرين اطلاعات و وضعيت پست‌هاي سازماني دراسرع وقت

تهيه و تنظيم فرم‌هاي تفويض اختيار مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در خصوص تبدیل و یا انتقال پست‌ها بر اساس نيازهاي روز

بررسی درخواست‌های تشکیلاتی حوزه‌هاي ستادي و معاونت‌هاي دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی، دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی، شبکه‌هاي بهداشت و درمان شهرستان‌ها و ساير واحدهاي زير مجموعه دانشگاه

ایجاد پست‌هاي با نام جانبازان حالت اشتغال

پيگيري و ابلاغ تشكيلات واحدهاي جديدالتاسيس

 
 

 

 

 
 
 

انتشار: