بگذر

مهندسی مشاغل

  مهندسی مشاغل

سازماندهی که از وظایف اصلی مدیریت است، از طریق تقسیم صحیح و دقیق وظایف و مسئولیت‌ها و تعریف مشاغل متناسب با آن‌ها تحقق عینی می یابد. لازمه ساخت عقلایی سازمان، منطقی بودن، تقسیم مسئولیت‌ها، تناسب اختیارات تفویض شده با سطح عمق مسئولیت‌ها، امکان اعمال کنترل سازمانی و وجود ضوابط و استانداردهای معین است که همه این موارد چارچوب مهندسی و طبقه‌بندی مشاغل را تشکیل می‌دهد. هدف از مهندسی مشاغل برقراری رابطه صحیح و منطقی بین مسئولیت‌های هر شغل، شرح دقیق مشخصات شغل ، شرایط احرازآن‌ها، تنظیم روابط کارمندان و مدیران و حقوق و مزایای پرداختی به این مشاغل و بالاخره اجرای عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد نظم درسازمان و مدیریت است.

مهندسی مشاغل به تجزیه و تحلیل و گروه‌بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف، سطح مسئولیت‌ها و شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آن‌ها اطلاق می‌شود.

شماره تماس: 05152524520 داخلی 232و231


فرم ها:

 

 

تقسیم بندی واحدها

 

 

 

 

 طرح طبقه بندی:

 

انتشار: