بگذر

برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت

برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی تربت جام ومعاونین و مدیران در دفتر ریاست محترم دانشکده با موضوع برسی ابعاد مختلف واگذاری نیروهای خدمات واستانداری های  توانبخشی و ماموگرافی ...

انتشار: