بگذر

دعوت شدگان به تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 98

  اطلاعیه شماره 1- مورخ 98/10/22
دعوت شدگان به تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 98
با توجه به دعوت از نیروی مورد نیاز رشته های شغلی اعلام شده مندرج در آگهی منتشره، همچنین سه برابر ظرفیت  نیروی مورد نیاز در رشته های دارای آزمون عملی و مصاحبه شغلی فوریتهای پزشکی و مددکار بهداشتی و درمانی( ایثارگران معزز دو برابر ظرفیت) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، به آگاهی می رساند:
1. افرادی که دارای کارنامه سنجش در شغل محل های انتخابی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت جام با وضعیت: (داوطلب گرامی با توجه به نمره کل اولیه، شما برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی می شوید) می باشند، می بایست جهت اطلاع از زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک به لینک های زیر  مراجعه نمایند.
2. لازم به ذکر است از هم اکنون نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز مطابق  اطلاعیه شماره دو  اقدام نمایید.
3. جهت اطلاع از نکات مهم به  اطلاعیه شماره سه  مراجعه نمایید.
4. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده گزینش به  اطلاعیه شماره چهار  مراجعه نمایید.

  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون استخدام پیمانی آبان 98

روز سه شنبه 98/11/01 ساعت 8 صبح الی 16 بعدازظهر

آدرس: تربت جام-خیابان شهید بهشتی - روبه روی خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی
ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

((سالن ابن سینا))

انتشار: