بگذر

داوطلبین ارائه خدمت به صورت موقت برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا

با توجه به شیوع کووید 19 و نیاز به تامین نیروی انسانی به صورت موقت برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سراسر کشور و با عنایت به بنده نامه 105/744 مورخ 98/12/11 نماینده وزیر و دبیر هیات امنا مجامع و شوراها مبنی بر امکان بکار گیری نیروی انسانی به صورت موقت در زمان بحران مواجهه با بیماری مذکور به اطلاع می رساند در این راستا سامانه ای به منظور ثبت اطاعات داوطلبین ارائه خدمات مورد نیاز به آدرس http://voluntary.behdasht.gov.ir ایجاد شده لازم بذکر است با عنایت به لزوم ثبت نمام کلیه متقاضیان در سامانه مذکور و عدم توزیع نیروی انسانی مورد نیاز از سامانه های دیگر صرفا به درخواست های ثبت شده در سامانه فوق ترتیب اثر داده خواهد شد

انتشار: