بگذر

اطلاعیه ویژه مستخدمین پیمانی و رسمی سال 95و96

 واریز حق ثبت نام استخدام در دستگاهای دولتی در سال 99 بر اساس مصوبه 3707/ت 57594/ه مورخ 1399/01/20وجوه فیش واریزی  به حساب نسیم به شماره 4001000901025719  از طریق شماره شبای IR810100004001000901025719 نزد خزانه داری کل کشور بنام سازمان اداری استخدامی کشور مربوط به تمرکز وجوه حاصل از ثبت نام داوطلبان آزمون ها
توجه : صرفا از طریق شماره شبایIR810100004001000901025719وبرای هر فرد یک فیش جداگانه به نام آن فرد واریز انجام شود.

استخدام جدید یا تبدیل وضع قراردادی به پیمانی یا رسمی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به مبلغ 166000 ریال

استخدام جدید یا تبدیل وضع قراردادی به پیمانی یا رسمی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم وبالاتر و همچنین اعضا هیات علمی به مبلغ 276000 ریال 

فرزندان شاهد از پرداخت مبالغ یاد شده معاف می باشد

مبالغ پرداختی مذکور برای سایر ایثارگران 50درصد می باشد

انتشار: