بگذر

پیشنهاد دهنده های برتر سامانه نظام پیشنهادات

با توجه به امتیاز ارائه شده توسط داوران و اعلام اعضا کمیته نظام پیشنهادات ضمن تشکر از همکاران شرکت کننده در فراخوان بابت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان و کاهش هزینه ها،برترین پیشنهادات به شرح ذیل تشویق گردید.

ضمنا در راستای اجرای سیاست دولت برای گسترش دامنه مشارکت سایر همکاران در قالب نظام پیشنهادات از پیشنهاد دهنده برتر خانم مریم زاهدی تقدیر و تشکر میگردد .

1- خرید خدمت تهیه غذای دانشجویی به صورت مشترک با سایر دانشکده های موجود در شهرستان  --آقای مرتضی احمد آبادی

2- نقاشی اتاق های واکسیناسیون با شخصیت های کارتونی --آقای علی محمدی

3-نصب شیر های چشمی یا حداقل پدالی در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها--آقای رضا اشجعی

ضمنا  این پیشنهادات جهت تقدیرو تشکر به امور مالی ارجاع گردید.

انتشار: