بگذر

برگزاری جلسه آموزشی نظام ثبت پیشنهادات

برگزاری جلسه آموزشی  نظام ثبت پیشنهادات

برگزاری جلسه آموزشی "نظام ثبت پيشنهادات" در راستای طرح توانمند سازی پرسنل دانشکده علوم پزشکی تربت جام در تاریخ 8/ 5 / 98 در محل سالن همایشات ابن سینا
 

انتشار: