بگذر

معرفی همکاران
همکاران منابع انسانی


نام و نام خانوادگی :مریم زاهدی

سمت : مدیر منابع انسانی

شماره تماس : 05152524520 داخلی 232

پست الکترونیکی: 

zahedi m1 @trjums.ac.i

 برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : بهاره خواجه حسنی
سمت : کارگزین
کارگزین
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : برهان طغانی
سمت : کارشناس امور اداری
برنامه ریزی نیروی انسانی
ارزشیابی کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 231
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : حسین فقیر پور
سمت : کارشناس امور اداری
آموزش
ارزشیابی کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 231
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : علیرضا روانخواه
سمت : کارشناس امور اداری
بازنشستگی
نقل انتقالات کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : درمحمد رمضانی
سمت : کارشناس امور اداری
بایگانی
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید

انتشار: