بگذر

معرفی همکاران
همکاران منابع انسانی


نام و نام خانوادگی :فاطمه طالب زاده

سمت : مدیر منابع انسانی

شماره تماس : 05152524520 داخلی 232

 برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : بهاره خواجه حسنی
سمت : کارگزین
کارگزین
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنیدنام و نام خانوادگی : حسین فقیر پور
سمت : کارشناس امور اداری
آموزش مدیران
سامانه نیروهای شرکتی
کاربرسایت توسعه و منابع انسانی
سامانه کارمند ایران
ارزشیابی کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 231
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید   نام و نام خانوادگی : برهان طغانی
سمت : کارشناس امور اداری
برنامه ریزی نیروی انسانی
ارزشیابی کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 231
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید
نام و نام خانوادگی : علیرضا روانخواه
سمت : کارشناس امور اداری
بازنشستگی
نقل انتقالات کارکنان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : درمحمد رمضانی
سمت : بایگان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید

انتشار: