بگذر

معرفی همکارانهمکاران گروه توسعه و تحول سازماننام و نام خانوادگی :فاطمه طالب زاده

سمت : مدیر توسعه و تحول سازمان

شماره تماس : 05152524520 داخلی 232

برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنیدنام و نام خانوادگی : رضا اشجعی
سمت : کارشناس امور اداری
حوزه مهندسی مشاغل
و مهندسی سازمان
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی : فرید مجیدی
سمت : کارشناس امور اداری
کارشناس امور اداری در حوزه سیستم ها و روش ها
شماره تماس : 05152524520 داخلی 232
برای مشاهده عکس پرسنل اینجا کلیک کنید

انتشار: